030 - 227 2401

Algemene Voorwaarden

Uw rechten als cliënt:

Ellen Huijsmans, Register Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en staat geregistreerd als complementair zorgverlener bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Alleen met uw toestemming zullen we de betrokken huisarts/ bedrijfsarts of andere hulpverlener informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.

Rapportage en dossier:

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

De plichten van de cliënt :

Van de cliënt wordt verwacht dat hij / zij de psycholoog goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de psycholoog sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Klachten:

Als u klachten over uw behandelaar heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels. Zie voor meer informatie https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ Ook via de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) kunt u een schriftelijke klacht indienen. Zie voor meer informatie https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Betaling:

Facturatie geschiedt na de intake en daarna eens per maand aan het einde van de maand. Het verzoek is de factuur z.s.m. maar tenminste binnen 14 dagen te voldoen op vermelde bankrekening. Indien u na 2 herinneringen in gebreke blijft van betaling zal een deurwaarder ingeschakeld worden. Afspraken die binnen 24 uur worden afgemeld worden in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht.

2. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt. Op de site staan de codes waarmee u zelf kunt onderzoeken of (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.
Ellen Huijsmans - Psycholoog Utrecht
Ellen Huijsmans
  • Psycholoog NIP
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding mogelijk
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact